Herapo

Làm chủ Python trong 4 tuần

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học

Giá Khóa Học

799.000 ₫

499.000 ₫

Học phí

799.000 ₫

499.000 ₫

 Kiến thức về  ngôn ngữ lập trình Python
 Làm chủ được Python
 Cơ sở học các khóa học lập trình khác
 Dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 Tham gia các dự án lập trình bằng Python

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan