Kỹ năng lập kế hoạch dành cho Sinh viên

Kỹ năng lập kế hoạch dành cho Sinh viên

5.0
Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

700.000 ₫

500.000 ₫

Học phí

700.000 ₫

500.000 ₫

Đã hoàn thành
Phương pháp để lập bảng kế hoạch
Quản lý sự thay đổi của kế hoạch
Kỹ năng giao việc và phân công công việc
Thực hành triển khai xây dựng kế hoạch

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan