Kỹ năng Giao tiếp trong thời đại mới - K01

Kỹ năng Giao tiếp trong thời đại mới - K01

Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

700.000 ₫

500.000 ₫

Học phí

700.000 ₫

500.000 ₫

Đã hoàn thành
Thực hành phân tích tình huống
Hiểu rõ về Quy trình giao tiếp
Xây dựng mối quan hệ bền vững
Nghệ thuật giao tiếp với mọi người

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan