Dạy kèm 1:1 môn Hóa học dành cho lớp 9

Dạy kèm 1:1 môn Hóa học dành cho lớp 9

5.0
Trực tuyến tương tác
Chứng nhận hoàn thành
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

2.000.000 ₫

1.500.000 ₫

Học phí

2.000.000 ₫

1.500.000 ₫

Đã hoàn thành
 Học 1 kèm 1
Củng cố kiến thức
Tăng cường Kỹ năng làm bài
Học tương tác cùng giáo viên

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan