Khóa học nghệ thuật dành cho mọi người

Khóa học nghệ thuật dành cho mọi người

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
Nâng năng lực không gian văn hóa , sáng tạo
Học lập kế hoạch dự án hoạt động nghệ thuật
Học thực hiện dự án hoạt động nghệ thuật
Tiếp cận với các nhóm cộng đồng đa dạng
Cách làm việc với nhóm cộng đồng đa dạng

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan