Herapo

Khoá học Kỹ năng Tổ chức và Quản lý sự kiện

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Hiểu, tổ chức sự kiện bán chuyên
Người học có thể hiểu và tổ chức hội thảo
Người học có thể hiểu và tổ chức hội nghị
 Người học có thể hiểu và tổ chức camping
Người học có thể hiểu và tổ chức hackathon

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan