Herapo

Khóa học các mô hình hoạt động chuyển đổi và cách gây quỹ

Tự học qua Video
Chủ động về thời gian học

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

 Hỗ trợ công ty khởi nghiệp lĩnh vực nghệ thuật
 Biết được các mô hình hoạt động chuyển đổi
  Nắm vấn đề cơ bản về đổi mới , khởi nghiệp
 Nắm được các mô hình kinh doanh chính
 Nắm nội dung , cấu trúc cơ bản kế hoạch

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan