Chiến Lược Giữ Chân Nhân Tài Thời Biến Động | The Authentic Leaders

Chiến Lược Giữ Chân Nhân Tài Thời Biến Động | The Authentic Leaders

Sự kiện - Talkshow
Đã hoàn thành

Giá Khóa Học

Miễn Phí

Học phí

Miễn Phí

Đã hoàn thành
✅ Nắm cụ thể và toàn cảnh về tình hình nhân sự trong bình thường mới.
✅ Phân tích những tình huống thực tế nhằm mang lại góc nhìn chân thật

Khóa học liên quan

Khóa học liên quan