CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HERAPO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/2020/HERAPO-HĐHT

TP Hồ Chí Minh, ngày  tháng   năm 2020

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Bộ luật dân sự của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Căn cứ Bộ luật thương mại của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2006.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên;

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là Hợp đồng) được lập vào ngày  tháng  năm 2020, bởi và giữa các bên:
 

Sau khi trao đổi, hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các điều khoản cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC HỢP TÁC

 1. Việc hợp tác giữa hai bên được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 2. Các Bên nhất trí rằng việc hợp tác phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực sản xuất/kinh doanh, dịch vụ và khả năng của mỗi Bên nhằm hướng đến sự hợp tác lâu dài.
 3. Thông qua việc hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín, đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của hai Bên.


ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP TÁC

 1. Bên A đề nghị làm đại diện bán hàng và Bên B đồng ý cho Bên A sử dụng các tài liệu bán hàng là các khóa học Bên B sở hữu và tạo lập hồ sơ nhà cung cấp mang thương hiệu Bên B trên ứng dụng để Bên A xây dựng các kế hoạch kinh doanh, quảng bá đến khách hàng của Bên A. Khi giới thiệu được khách hàng sử dụng khóa học Bên B thành công, Bên A sẽ được hưởng tỉ lệ chiết khấu dành cho đơn vị bán hàng theo thỏa thuận.
 2. Bên B hợp tác với vai trò là nhà cung cấp sản phẩm phù hợp, chính sách giá được cập nhật ngang bằng với chính sách giá đang áp dụng hiện hành của Bên B (bao gồm cả chính sách khuyến mãi cho người tiêu dùng) cho Bên A. Hai bên có quy trình liên kết thông tin đảm bảo khách hàng Bên A sau khi mua sản phẩm trên ứng dụng HERAPO phải được Bên B chấp nhận và sắp xếp đào tạo.
 3. Hai bên hợp tác phát triển kinh doanh, thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện thu hút học viên dựa trên thế mạnh của mỗi bên. Kế hoạch hợp tác cụ thể sẽ được bàn bạc và lên kế hoạch theo từng chương trình.


ĐIỀU 3: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG, TỰ ĐỘNG GIA HẠN

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
 2. Khi hết thời hạn hợp đồng, qua 15 ngày mà hai Bên chưa có văn bản chính thức nào về việc dừng hợp đồng hoặc điều chỉnh thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm 12 tháng cho đến khi hai bên có sự thống nhất lại bằng văn bản sau.


ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHIẾT KHẤU, CHI PHÍ

 • Chiết khấu bán hàng qua hệ thống HERAPO là 15%. Trong đó 5% phí cố định, 10% phí kết nối.
 • Bên A chi trả cho Bên B trên doanh thu bán hàng phát sinh qua ứng dụng HERAPO theo từng tuần (thứ 6) sau khi trừ đi phần chiết khấu bán hàng như thỏa thuận.
 • Bên A chi trả bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Bên B.

 

 1. Đồng tiền thanh toán: bằng tiền Việt Nam đồng.
 2. Hình thức chi trả:

Chuyển khoản theo thông tin người thụ hưởng như sau:

Người thụ hưởng          :  

Tại ngân hàng              :  

Số tài khoản                 :  

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
 2. Việc Một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải là cơ sở để Bên kia chấm dứt Hợp đồng.
 3. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ phải:
 • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện Bất Khả Kháng gây ra.
 • Thông báo ngay cho Bên kia về sự kiện Bất Khả Kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng.
 1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện Bất Khả Kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình.
 2. Nếu sự kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 15 ngày, hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng, nhưng phải báo trước cho Bên kia biết ít nhất 07 ngày kể từ ngày muốn đơn phương chấm dứt. Trong trường hợp này Nhà cung cấp phải hoàn trả lại cho Khách hàng toàn bộ số tiền đã thanh toán trước mà công việc chưa thực hiện ngay khi được Khách hàng yêu cầu (nếu có). Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện một phần Công việc, thì sẽ được thanh toán tương ứng với khối lượng Công việc mà Nhà cung cấp đã hoàn thành theo Biên bản nghiệm thu được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của hai bên.


ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A có quyền:
  1. Yêu cầu Bên B cung cấp khóa học đảm bảo chất lượng cho khách hàng của HERAPO
  2. Yêu cầu Bên B cung cấp đối soát hằng tháng và hóa đơn giá trị gia tăng mà Bên A cung cấp trực tiếp cho Khách hàng.

1.3Yêu cầu Bên B chi trả chiết khấu theo đúng quy định tại hợp đồng này.

 1. Bên A có nghĩa vụ:
  1. Cùng phối hợp với Bên B trong việc quảng bá tới khách hàng trong HERAPO và triển khai chăm sóc khách hàng
  2. Cung cấp các thông tin khóa học chính xác của Bên B để khách hàng có thể tham gia khóa học một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.
  3. Tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật về kinh doanh các dịch vụ liên quan đã ghi trong hợp đồng.


ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM, CAM ĐOAN, CAM KẾT CỦA BÊN B

 1. Bên B có quyền:

1.1 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành về sử dụng thương hiệu và tài liệu bán hàng của Bên B tại hệ thống HERAPO

  1. Có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác này trong trường hợp Bên A vi phạm các quy định của Pháp luật về viễn thông hoặc vi phạm các điều khoản trong hợp đồng này
 1. Bên B có nghĩa vụ:
  1. Thực hiện Công việc theo đúng quy định tại Hợp đồng này
  2. Đảm bảo khóa học diễn ra theo đúng thông tin thông báo trên HERAPO đã được kiểm chứng bởi Bên A (ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc do các sự cố ngoài tầm kiểm soát của bên B)
  3. Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về khóa học khi khách hàng Bên A liên hệ..
  4. Bên B cam kết có đầy đủ giấy phép và phê chuẩn cần thiết theo quy định pháp luật trong việc tổ chức khóa học cung cấp cho khách hàng. Bên B có trách nhiệm cung cấp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ này cho Bên A khi có yêu cầu.
  5. Giải quyết khiếu nại của Bên A theo đúng các quy định của Pháp luật.


ĐIỀU 8: BẢO MẬT THÔNG TIN – DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

 1. Cả hai Bên cam kết rằng nếu chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại thì cả hai Bên có nghĩa vụ phải giữ bí mật tất cả các thông tin có liên quan đến Hợp đồng và các hồ sơ chứng từ do Bên còn lại cung cấp. Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ hay trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào cho Bên thứ ba, trừ việc cung cấp thông tin cho các nhà thầu phụ của một trong hai Bên để phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng này.
 2. Trong trường hợp những thông tin có liên quan đến Hợp đồng này được yêu cầu cung cấp cho các cơ quan chính quyền hoặc giới chức theo luật định thì phải thông báo cho Bên còn lại biết trước tối thiểu 03 ngày làm việc.
 3. Trong trường hợp một Bên vi phạm việc bảo mật thông tin theo thỏa thuận tại Điều này thì  Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 11.2 của hợp đồng này.


ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Đương nhiên chấm dứt Hợp đồng
  1. Các Bên không được phép đơn phương chấm dứt Hợp đồng này nếu không phải trường hợp được phép chấm dứt theo quy định của Hợp đồng.
  2. Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt khi:
 1. Một trong hai Bên chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 2. Cả hai Bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình như nêu tại Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm và Bên B hoàn tất việc chi trả chiết khấu đã thỏa thuận trong Hợp đồng cho Bên A.
 3. Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Làm biên bản thanh lý hợp đồng.
 1. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau.

  1. Quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký hợp đồng mà Bên A không xúc tiến được hợp đồng nào với Khách hàng và phát sinh doanh thu.
  2. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


ĐIỀU 10: CAM KẾT CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Hai Bên, bằng sự thiện chí của mình cùng nhau thống nhất thực hiện các hành vi sau nhằm cũng cố và duy trì cho sự phát triển bền vững. Cụ thể:

 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của mình.
 2. Luôn đảm bảo rằng mọi khóa học Bên B cung cấp cho Khách hàng đúng theo quy định của pháp luật với chất lượng cao nhất. Bên A luôn đảm bảo luôn tạo điều kiện tối đa về mặt kỹ thuật công nghệ, chính sách quảng bá để sản phẩm Bên B tiếp cận với khách hàng dễ dàng nhất.
 3. Cùng nhau nhận thức và cam kết rằng công tác an toàn, sức khỏe và môi trường là trách nhiệm hàng đầu của hai Bên trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh.
 4. Sau cùng, bằng nỗ lực của mình, Các Bên cam kết luôn cố gắng nhận dạng, đánh giá, quản lý và sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại xấu cho sức khỏe con người, gây thiệt hại cho tài sản hoặc môi trường.
   

Hai Bên thống nhất cử đầu mối liên lạc để quản lý công việc hợp tác cụ thể của hai bên được thuận lợi.

HERAPO: Ông Huỳnh Công Sang. ĐTDĐ: 0979 691819. Email: sang.huynh@herapo.net

Tên trung tâm: . ĐTDĐ:  . Email:

ĐIỀU 11: TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”. Địa điểm trọng tài là tại thành phố Hồ Chí Minh, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt và số lượng trọng tài là 03 (ba).
 2. Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do Bên thua kiện chịu.

 

ĐIỀU 12: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

 1. Hợp đồng này được điều chỉnh và được áp dụng theo luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Trong trường hợp một hoặc vài điều khoản của Hợp đồng này bị coi là vô hiệu hoặc bị bỏ, những phần còn lại vẫn được giữ nguyên giá trị và hiệu lực.
 3. Trường hợp một trong hai Bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, chuyển địa điểm, thì Hợp đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực đối với sự thay đổi đó.
 4. Mỗi Bên khai trình và bảo đảm với Bên kia rằng Bên đó có quyền hợp pháp để ký kết Hợp đồng này.


ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này. Mọi sự sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Các Bên.
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, bằng tiếng Việt, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.
 • ------------------------------------------------------------
 • Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HERAPO
  Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P.2, Tân Bình, TPHCM
  HOTLINE: 1900 1819